Actualidade Socioeconómica:

Más Información:

Informe que se xera cos datos máis actuais e mostra unha completa radiografía socioeconómica do municipio mediante táboas, mapas e gráficos.

Os datos proveñen de fontes oficiais de temas como demografía, mercado de traballo, catastro, vivenda, economía, orzamentos, etc.

Formato:
Situación do Mercado de Traballo:

Más Información:

Informes mensuais que mostran de maneira exhaustiva e moi gráfica a estrutura e evolución do mercado de traballo (parados, contratados e afiliados) no municipio e a súacomparación coa provincia e o conxunto de España.

Os informes créanse cando se solicitan cos datos do Servizo Público de Emprego Estatal.

Periodo de Tempo:
Formato
Transparencia Fiscal, ingresos e gastos:

Más Información:

Informes anuais que permiten cumprir coa Lei de transparencia ao publicar as contas municipais de maneira clara e entendible mediante táboas, mapas, gráficos e rankings.

Os informes créanse cando se solicitan cos orzamentos liquidados provenientes do Ministerio de Facenda e comparados co resto da provincia e do país.

Periodo de Tempo:
Formato: